Centar za socijalnu skrb Knin je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), a obuhvaća:

 

Prava u sustavu socijalne skrbi

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • naknada za troškove ogrijeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • naknada za ugroženog kupca energenata

 

Usluge u sustavu socijalne skrbi

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • obiteljska medijacija
 • organizirano stanovanje.

 

Zaštita djece, braka i obitelji

 • Posredovanje prije razvoda braka
 • Sudjelovanje i davanje mišljenja sudu u postupcima donošenja odluke o roditeljskoj skrbi
 • Zaštita prava i dobrobiti djece
 • Skrbništvo za djecu i odrasle
 • Skrbništvo za posebne slučajeve
 • Roditeljska skrb nakon punoljetnosti osobe

 

Zaštita i tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju

 • Savjetodavni rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja
 • Savjetodavni rad s obitelji nakon prijave o neprihvatljivom ponašanju od strane škole, policije, roditelja
 • Donošenje mišljenja u sudskim postupcima protiv maloljetnika i mlađih punoljetnika (kaznena i prekršajna djela)
 • Prevencija ovisnosti (droga, alkohol, kockanje)
 • Izvršenje odgojnih mjera izrečenih prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima temeljem Zakona o sudovima za mladež i Zakona o prekršajima.

 

Rad s djecom sa posebnim potrebama

 • Stručni timovi koje čine socijalni radnik, defektolog i pravnik poduzimaju potrebne radnje prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja).