Pravo na pristup informacijama, dopunu ili ispravak te ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Sukladno članku 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se  traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Zahtjevi se mogu podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Knin, Gojka Šuška 4, 22300 Knin
  • elektroničkom poštom na Tomislava.Gadza@socskrb.hr
  • osobnim dolaskom

U slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev obavezno mora sadržavati: izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 15/13, 85/15)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: