REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Klasa: 030-01/20-01/02

Ur.broj: 2136-12-01/01-20-9

Knin, 11.svibnja 2020.g.

 

      Na temelju članka 35.Statuta Centra za socijalnu skrb Knin, Klasa: 012-01/15-01/01, Urbroj: 2136-12-01/01-15-1, od 18.02.2015.godine i Odluke o organizaciji rada, centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-3, od 08.svibnja 2020.g., a koje je donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 08.svibnja 2020.g., ravnateljica Centra donosi

 

          O D L U K U

 

   o organizaciji rada u Centru za socijalnu skrb Knin u vezi s pojavom bolesti COVID- 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

 

      I.

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Centru za socijalnu skrb Knin obavljat će se svi poslovi iz djelokruga rada centra za socijalnu skrb s ukupnim brojem zaposlenika, u propisanom radnom vremenu centra za socijalnu skrb.

 

         II.

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ravnateljica Centra, na zahtjev zaposlenika, može odrediti rad od kuće za slijedeću kategoriju zaposlenika:

  • Zaposlenik s kroničnim nezaraznim bolestima (poput bolesti dišnih puteva, malignih bolesti, autoimunih bolesti, srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa), koji priloži odgovarajuću potvrdu liječnika
  • Zaposlenik-roditelj djeteta koje je učenik nižih razreda osnovne škole i/ili polaznik ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ne udovoljava uputama epidemiološke službe (Uputa HZJZ 29.travnja 2020. – „djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima“), koji priloži odgovarajuću potvrdu liječnika za dijete.

 

             III.

Rad od kuće zaposlenika iz točke II. ove Odluke organizirati će se u propisano radno vrijeme Centra za socijalnu skrb Knin, na način i pod uvjetima koje utvrdi ravnateljica Centra, pod uvjetom da se na taj način može osigurati uredno izvršenje poslova.

 

                  IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Knina za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Klasa: 030-01/20-01/02, Urbroj: 2136-12-01/01-20-7, od 20. ožujka 2020.g.

 

                 V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                   RAVNATELJICA:

                                                                                 Josipa Buzdovačić, dipl.soc.radnica

 

 

 

Dostaviti:

  1. Radnicima – ovdje
  2. Računovodstvo – ovdje
  3. MDOMSP –pisarnica
  4. Arhiva – ovdje